Hoạt động sản xuất quả cầu

Hoạt động sản xuất quả cầu

     Trong hệ thống các sản phẩm của Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt nam, quả địa cầu được coi là một loại sản phẩm bản đồ mô phỏng một cách tốt nhất hình ảnh của trái đất. Ngoài mục đích phục vụ giáo dục, tham khảo, nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khác nhau còn mang một nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ chính trị. Trung tâm phát hành là đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt nam, chịu trách nhiệm biên tập, cấp phép, in, sản xuất và phát hành quả địa cầu.

Dưới đây là một số hình ảnh sản xuất quả địa cầu của các nhân viên Trung tân phát hành: