Cấp phép xuất bản

Quy trình cấp phép xuất bản

Bước 1: Tiếp nhận đơn đăng ký đề tài xuất bản từ đối tác liên kết (là các tổ chức hoặc cá nhân theo quy định của Luật xuất bản 2012); Chờ Cục Xuất bản, In và Phát hành thẩm tra nội dung đề tài và xác nhận đăng kí xuất bản trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký;    

Bước 2: Tiếp nhận đơn đề nghị cấp Quyết định xuất bản kèm 02 bộ Bản thảo và Hợp đồng sử dụng tác phẩm (hoặc giấy chấp nhận sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản);

Bước 3: Thẩm định nội dung bản thảo theo quy định của Luật xuất bản và các văn bản hướng dẫn đi kèm;

Bước 4: Lập hồ sơ xuất bản (khi bản thảo đạt yêu cầu) bao gồm 6 loại giấy tờ sau:

  1. 01 đơn đề nghị cấp quyết định xuất bản
  2. 02 bộ bản thảo đã được biên tập viên ký duyệt
  3. 01 Hợp đồng sử dụng tác phẩm (hoặc giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản)
  4. 04 bộ Hợp đồng liên kết xuất bản
  5. 05 bộ Hợp đồng in
  6. 02 Quyết định xuất bản;

Bước 5: Chủ tịch Tổng giám đốc Nhà xuất bản ký Quyết định xuất bản;

Bước 6: Đối tác liên kết nhận: 01 Quyết định xuất bản + 01 Bản thảo đã được ký duyệt và đóng dấu;

Bước 7: Đối tác liên kết nộp 15 xuất bản phẩm để lưu chiểu theo quy định;

Bước 8: Nhà xuất bản nộp 03 xuất bản phẩm để lưu chiểu tại Cục xuất bản, In và Phát hành; nộp 02 xuất bản phẩm lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, lưu chiểu 10 xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản

Bước 9:  Nhà xuất bản ký Quyết định phát hành xuất bản phẩm.

Trở thành

nhà phân phối Narenca

trên toàn quốc